Evaluácie

Od roku 2002 pracujem ako nezávislý evaluátor projektov a programov.

Pracoval som najmä na evaluáciách projektov rozvojovej pomoci (evaluácia aktívnej politiky trhu práce pre inštitút SEOR v rámci MATRA projektu, evaluácia rozvojovej pomoci CIDA na Slovensku spolu s Dagmar Gombitovou a Martinom Valentovičom, evaluácia pre Rozvojový program OSN s Ivetou Radičovou a Jakobom Hurrle a pre Holandské veľvyslanectvo a Rozvojový program OSN s Ivetou Radičovou a Hugom Navajasom, evaluácia projektov PHARE v SR, evaluácia projektu Poďme spolu do školy pre Rómsky vzdelávací fond, evaluácia rozvojovej pomoci Srbsku a Moldavsku z prostriedkov SlovakAID, hodnotenie tzv. Komplexného prístupu k riešeniu problémov marginalizovaných rómskych komunít, hodnotenie projektu ETP, kde sa experimentálne overovala intervencia Feuerstein Instrumental Enrichment).

Od roku 2008 do roku 2013 som externe vyučoval evaluáciu v magisterskom programe vo verejnej politike na Ústave verejnej politiky a ekonómie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (pôvodne ako samostatný voliteľný predmet a v školskom roku 2012/2013 spolu s Dagmar Gombitovou ako samostatný predmet). V oblasti evaluácie a výkonnostného auditu som školil aj pracovníkov v súkromnej sfére, štátnej správe a samosprávach.

Do júla 2012 som pôsobil ako expert na evaluáciu a monitoring v pilotnom projekte EÚ “A Good Start” (Dobrý začiatok), kde bol Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť jedným z medzinárodných partnerov lídra projektu, Rómskeho vzdelávacieho fondu. Viedol som medzinárodné hodnotenie dodatočného komponentu projektu podporeného nadáciou Bernard van Leer Foundation a A Good Start, fázy II.

Od júla 2012 som pôsobil ako člen expertného tímu pre evaluáciu v rámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít realizovaného Metodickým pedagogickým centrom z prostriedkov ESF.

Od roku 2013 som spolupracoval na experimentálnom hodnotení (tzv. counterfactual impact evaluation) v rámci projektu Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie rómov financovaného z programu EÚ Progress realizovaného Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Od novembra 2014 som viedol medzinárodný tím expertov slovinskej spoločnosti Pitija, ktorá pre Úrad finančného mechanizmu EHP v Brusseli pripravila štúdiu a odporúčania ohľadom implementácie priority inklúzie rómov v systéme grantov EHP a Nórska.

Add a Facebook Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *